REFINE 

Browse All : 澳門文化遺產

1-50 of 516
1 2 3  
福德祠(大碼頭街)
福德祠(大碼頭街)
澳門文化遺產
2018-12-02
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
福德祠(大碼頭街)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
福德祠(大碼頭街)
福德祠(大碼頭街)
澳門文化遺產
2018-12-02
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
福德祠(大碼頭街)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
福德祠(大碼頭街)
福德祠(大碼頭街)
澳門文化遺產
2018-12-02
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
福德祠(大碼頭街)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
福德祠(大碼頭街)
福德祠(大碼頭街)
澳門文化遺產
2018-12-02
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
福德祠(大碼頭街)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
福德祠(大碼頭街)
福德祠(大碼頭街)
澳門文化遺產
2018-12-02
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
福德祠(大碼頭街)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
福德祠(大碼頭街)
福德祠(大碼頭街)
澳門文化遺產
2018-12-02
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
福德祠(大碼頭街)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
福德祠(大碼頭街)
福德祠(大碼頭街)
澳門文化遺產
2018-12-02
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
福德祠(大碼頭街)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
福德祠(大碼頭街)
福德祠(大碼頭街)
澳門文化遺產
2018-12-02
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
福德祠(大碼頭街)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
福德祠(大碼頭街)
福德祠(大碼頭街)
澳門文化遺產
2018-12-02
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
福德祠(大碼頭街)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
氹仔嘉模前地的聖誕裝飾
氹仔嘉模前地的聖誕裝飾
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
氹仔嘉模前地的聖誕裝飾
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
氹仔嘉模前地的聖誕裝飾
氹仔嘉模前地的聖誕裝飾
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
氹仔嘉模前地的聖誕裝飾
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
近嘉模堂前地建築物的葡國標致
近嘉模堂前地建築物的葡國標致
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
近嘉模堂前地建築物的葡國標致
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
醫靈廟
醫靈廟
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
醫靈廟
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
醫靈廟
醫靈廟
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
醫靈廟
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
醫靈廟
醫靈廟
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
醫靈廟
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
醫靈廟
醫靈廟
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
醫靈廟
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
醫靈廟
醫靈廟
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
醫靈廟
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
醫靈廟
醫靈廟
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
醫靈廟
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
醫靈廟
醫靈廟
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
醫靈廟
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
醫靈廟
醫靈廟
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
醫靈廟
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
醫靈廟
醫靈廟
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
醫靈廟
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
觀音堂(氹仔)
觀音堂(氹仔)
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
觀音堂(氹仔)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
觀音堂(氹仔)
觀音堂(氹仔)
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
觀音堂(氹仔)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
觀音堂(氹仔)
觀音堂(氹仔)
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
觀音堂(氹仔)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
觀音堂(氹仔)
觀音堂(氹仔)
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
觀音堂(氹仔)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
觀音堂(氹仔)
觀音堂(氹仔)
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
觀音堂(氹仔)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
觀音堂(氹仔)
觀音堂(氹仔)
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
觀音堂(氹仔)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
觀音堂(氹仔)
觀音堂(氹仔)
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
觀音堂(氹仔)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
觀音堂(氹仔)
觀音堂(氹仔)
澳門文化遺產
2018-12-08
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
觀音堂(氹仔)
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
崗頂劇院
崗頂劇院
澳門文化遺產
2018-12-09
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
崗頂劇院
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
路環觀音古廟
路環觀音古廟
澳門文化遺產
2018-12-14
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
路環觀音古廟
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
路環觀音古廟
路環觀音古廟
澳門文化遺產
2018-12-14
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
路環觀音古廟
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
路環觀音古廟
路環觀音古廟
澳門文化遺產
2018-12-14
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
路環觀音古廟
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
路環觀音古廟
路環觀音古廟
澳門文化遺產
2018-12-14
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
路環觀音古廟
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
路環觀音古廟
路環觀音古廟
澳門文化遺產
2018-12-14
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
路環觀音古廟
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
青洲山
青洲山
澳門文化遺產
2018-12-16
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
青洲山
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
青洲山
青洲山
澳門文化遺產
2018-12-16
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
青洲山
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
青洲山
青洲山
澳門文化遺產
2018-12-16
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
青洲山
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
青洲山
青洲山
澳門文化遺產
2018-12-16
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
青洲山
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
青洲山
青洲山
澳門文化遺產
2018-12-16
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
青洲山
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
青洲山
青洲山
澳門文化遺產
2018-12-16
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
青洲山
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
青洲山
青洲山
澳門文化遺產
2018-12-16
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
青洲山
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
快將改造的紅街市
快將改造的紅街市
澳門文化遺產
2018-12-26
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
快將改造的紅街市
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
快將改造的紅街市
快將改造的紅街市
澳門文化遺產
2018-12-26
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
快將改造的紅街市
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
快將改造的紅街市
快將改造的紅街市
澳門文化遺產
2018-12-26
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
快將改造的紅街市
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
快將改造的紅街市
快將改造的紅街市
澳門文化遺產
2018-12-26
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
快將改造的紅街市
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
快將改造的紅街市
快將改造的紅街市
澳門文化遺產
2018-12-26
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
快將改造的紅街市
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
快將改造的紅街市
快將改造的紅街市
澳門文化遺產
2018-12-26
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
快將改造的紅街市
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
快將改造的紅街市
快將改造的紅街市
澳門文化遺產
2018-12-26
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
快將改造的紅街市
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
快將改造的紅街市
快將改造的紅街市
澳門文化遺產
2018-12-26
被評定的不動產(建築文物)
 
Title
快將改造的紅街市
Series Title
澳門文化遺產
Sub Series Title
被評定的不動產(建築文物)
1-50 of 516
1 2 3